environment > horizon

horizon series number two 2018
horizon two
oil on canvas
18" x 14"
2018